شادترین ها

 • ۰
 • ۰پایان نامه مدیریت

گام اول: انتخاب ایده موضوع مطلب

متن شما درباره چه چیزی ست؟ موضوع ایده اصلی آن چیست. به جمله آسان تر، حرف اصلی شما توی مقاله چیست؟ چه پیامی دارد؟ جهت مثال شاید مطلب شما موضوعش "نقد اثر میزان مصرف از جستجوی اینترنتی بر حافظه کوتاه مدت" باشد. بعضا مورد مطلب را به صورت پرسش می توانید بنویسید. جهت مثال " فرق ی بین قدرت حافظه افرادی که از جستجوی اینترنتی مصرف نمی کنند افرادی که به صورت مکرر از جستجوی اینترنتی استفاده می کنند وجود دارد؟" هرچه هست، ایده مساله مطلب شما باید مهم باشد. به مفهوم جهت مخاطبین علمی دانستنش مهم باشد. همچنین این، ایده مطلب شما بایستی نو باشد. یعنی قبلا کسی آنرا به این شکل بیان نکرده است. همین طور ایده مقاله شما بایستی دقیق باشد، یعنی فقط به یک مساله محدود کوچک بپردازد.

بهتر با این توصیفات، ایده متن خودتان را در دو سه خط در زیر بنویسید:

ایده مطلب :

گام دوم: تعیین نوآوری های موضوع مطلب


قرار بود که ایده یا همون مورد اصلی متن به دردبخور و باشد. این یعنی یک نوآوری داشته باشد. نوآوری داشتن، به مفهوم هم یک حرف نو ی داشته باشد (جهت مخاطبین علمی، یعنی اونهایی که مجلات علمی را می خوانند) هم این حرف مهم و به دربخور باشد. فقط کافی نیست که احساس بکنید که مقاله شما نوآوری دارید. بلکه بایستی این نوآوری (ها) را معین ا تعیین بکنید ، لیست بکنید مطمئن شوید که واقعا نوآوری هستند . جهت مثال در مثال "ارزیابی تاثیر میزان استفاده از جستجوی اینترنتی بر حافظه کوتاه مدت"، نوآوری مقاله جهت یک مجله ای که در زمینه یادگیری دانش آموزان هست، می تواند این باشد که متن ما یکی از دلایل کم شدن حافظه کوتاه مدت دانش آموزان را توضیح می دهد. با این فرض که تاکنون این چنین تحقیقی به این شکل انجام نشده است، مقاله ما نوآوری دارد چونکه هم یک پیام جدید دارد هم این پیام جدید به درد می خورد (جهت مثال می شود با آن پیش بینی کرد که افرادی که جستجوی اینترنتی می کنند، چه تاثیری بر حافظه کوتاه مدتشان گذاشته می شود).

بهتر هم اکنون در زیر بنویسید که نوآوریهای مطلب شما چه هستند . حداکثر 2 تا 3 مورد از مهمترین نوآوریهای مقاله خودتان را در زیر لیست بکنید برای خودتان معین بکنید که جهت چه اینها حرف به دردبخور می باشند ؟

گام سوم: تعیین متدلوژی مطلب

هم اکنون که می دانیم مساله مطلب ما چیست چه یافته ارزشمند ی را می خواهیم ارایه کنیم، می بایست معین کنیم که چطور این یافته ارزشمند را باروش علمی به دست آورده ایم (متدلوژی مقاله ). در مثال بالا، متدلوژی تحقیق ما می تواند انجام یک مقایسه آماری بین توان حافظه گروه کنترل (افرادی که از جستجوی اینترنتی مصرف نمی کنند) و یک گروه اصلی (افرادی که به میزان قابل توجه ی در روز از جستجوی اینترنتی مصرف می کنند) باشد. حتی بعضی وقتها مشاهده دقیق یک پدیده (برای مثال در مطالعات اکتشافی کیفی) می تواند یکروش مناسب پژوهش باشد. متدلوژی مناسب می بایست تضمین نماید که یافته های صحیح هستند (روایی) و قابل اتکا هستند (پایایی).

حال در چند خط زیر بنویسید که متدلوژی مطلب شما چیست:

گام چهارم: همموزیک کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مطلب

ایده مطلب ، نوآوری مقاله ، و متدلوژی متن سه ضلع مثلث هستند که بایستی با همموسیقی ی داشته باشند. نوآوری متن باید از دل ایده متن به دست بیایید و بایستی با متدلوژی مناسبی پشتیبانی شود. حال که این سه مورد تعریف شده اند، یکبار در سه عبارت زیر، به صورت یکپارچه معین بکنید که ایده مقاله شما چیست، نوآوری(های) آن کدامند و متدلوژی ای که این یافته های ارزشمند را به دست داده است چیست.

گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای مهم مطلب

یک مقاله تشکیل شده است از 1) مقدمه، 2) مرور ادبیات، 3)روش شناسی، 4) یافته ها تحلیل، 5) بحث نتیجه گیری. بر اساس ایده، نوآوری و متدلوژی مطلب که در بالا تعیین شد، بایستی در هر کدام از این پنج جزء متن جواب این پرسشها را بگوییم:

1- مقدمه

a. ایده مهم متن چیست؟
b. جهت چه این ایده مهم است؟
c. چه نوآوری انتظار می رود که این مطلب داشته باشد ؟
d. ترتیب مطالبی که در ادامه متن می آید چیست؟

2- مرور ادبیات

a. چه کارهایی تا حالا در رابطه با ایده اصلی مطلب صورت گرفته است؟
b. چه خلآیی در کارهای قدیم وجود دارد که نشان می دهد نوآوری مطلب ما واقعا نو است؟
c. مفهوم ها و مبانی نظری ای که مقاله ما بر آن استوار است کدام است؟

3- روش شناسی

a. سوال تحقیق مطلب ما چیست؟
b. طراحی کلی تحقیق ما کدام است؟
c. چه قدمهایی را برای استخراج یافته های تحقیق و پشتیبانی آنها برداشته ایم؟
d. چه وسائل هایی در این راه استفاده شده است (وسائل های جمع آوری داده ها نقد آنها)؟

4- یافته ها تحلیل

a. نتایج تحقیق ما چه هستند ؟
b. این یافته ها چگونه جواب سوال تحقیق ما را می دهند؟

5- بحث نتیجه گیری

a. یافته های تحقیق ما چه ارتباطی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟
b. چه یافته های نو ی (نوآوریهایی) را به کارهای قبلی اضافه می نماید ؟
c. چه ضعفها محدودیتهایی مطلب ما دارد؟
d. چه پیشنهاد اتی برای پژوهش های بعدی می توان داد؟

 • فریبرز عربنیا
 • ۰
 • ۰

فرق سوال فرضیه تحقیقانجام پایان نامه ارشد مدیریت

فرق سوال و فرضیه تحقیق

تیغ تیز یک انتقاد بر پیکر فربه جامعه آکآدم یک با بیشتر شدن علم بالا

نویسنده: آرش حبیبی


خیلی مایل هستم درباره فرق فرضیه پرسش تحقیق نکته ای را روشن کنم زیاد آرزومند هستم اساتید محترم این مطلب را بخوانند یا دانشجویان آن را در اختیار اساتید قرار دهند. این مطلب با بررسی مهمترین منابعآموزش تحقیق در مدیریت علوم رفتاری تهیه و تولید شده است و می توانید با اطمینان خاطر به آن تکیه بکنید . در بیان این مطلب از ادبیات محاوره ای مصرف کرده ام تا خوب بتوانم مفهوم را منتقل کنم از این بابت پیشاپیش پوزش می طلبم.

گزاره تحقیق: سوال و فرضیه

بر اساس مطالعه منابع زیاد به این نکته دست یافتم که تمام موارد ریشه در برداشت غلط از یک کلمه دارد آن کلمه Proposition است. عبارت Proposition که در فارسی از آن با عنوانگزاره تحقیق یاد می شود یک تعریف دارد: گزاره تحقیق بیان رابطه تست ی حدسی بین سازه های پژوهش است.

A proposition is a tentative and conjectural relationship between constructs that is stated in a declarative form.

چون سازه ها در سطح بالائی از انتزاع قرار دارند نمی توان به راحتی درباره آنها اظهارنظر کرد از روابط بین متغیرها حرف می شود بیان رابطه بین متغیرها فرضیه نامیده می شود. نمی خواهم با این عبارت را دچار سردرگمی کنم. تمام چیز بسیار زیاد آسان است. در هر تحقیق شما با تعدادی متغیر سروکار دارید. گزاره های تحقیق شما رابطه بین متغیرها را مورد تحلیل قرار می دهد. دو متغیر فرضی هوش عملکرد را در نظر بگیرید. اکنون شما در مورد رابطه دو متغیر یکی از دو حالت زیر را پیش رو دارید:

- می توانم حدس بزنم متغیر هوش بر عملکرد اثر دارد.

- واقعا برای من جای پرسش است که هوش بر عملکرد تاثیر دارد یا خیر؟

تمام چیز کاملا بدیهی است. شما یا حدسی درباره رابطه دو پدیده دارید یا برای تان جای پرسش است. فرضیه حدسی هوشمندانه درمورد پارامتر جامعه است (عین جمله کتاب دکتر عادل آدر را آوردم تا فردی تردیدی نکند). به مفهوم اگر شما می توانید حدس بزنید فرضیه دارید و اگر جهت تان پرسش است خوب ، بسیار زیاد روشن است که شما سوال دارید.

پس گزاره های تحقیق شما یکی از این دو حالت است: یا به صورت سوالی یا به صورت عبارت خبری که همان فرضیه است. ولی خیلی جذاب است که در پروپوزال های دانشجویان همـواره سه چیز کاملا مشابه مشاهده می شود که جای تامل (چنانچه نخواهم بگویم تاسف) دارد.

اهداف تحقیق

- ارزیابی رابطه هوش و عملکرد کارکنان

پرسشها تحقیق

- آیا هوش کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد؟


فرضیه های تحقیق

- هوش کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.

اینگونه تکرار نوعی بازی با کلمات است به هیچ وجه توصیه نمی شود و اساتید محترم باید با آن برخورد کنند.

روش تدوین فرضیه تحقیق

بازهم ضروری به تذکر است هر تحقیقی نیازمند فرضیه نویسی نیست. با این وجود در هر بررسی شما با یکی از این دو حالت سروکار دارید: تحلیل وضعیت یک پدیده ویِژگزینشه یا ارزیابی رابطه بین دو یا چند پدیده. در حالت نخست که شما پدیده را ارزیابی می بکنید نوشتن فرضیه زیاد آسان است. فرضیه مهم شما پیرامون همان سازه اصلی است که بیان کرده اید و فرضیه های فرعی هم بر ابعاد آن سازه مهم دلالت دارد. جهت مثال شما می خواهید در زمینه سنجش موفق یت عملکرد هوش تجاری در سازمان بررسی کنید. سازه اصلی مطالعه هوش تجاری است بر اساس ادبیات پژوهش ابعاد موفق یت هوش تجاری بر اساس جنبه فنی مدیریتی قابل ارزیابی است. دقت بکنید این ابعاد باید با مطالعه ژرف ادبیات پژوهش یا مصاحبه های ساختارمند با خبرگان حوزه شناسائی شود. در این صورت فرضیه ها به صورت زیر تنظیم می شود:

فرضیه اصلی
هوش تجاری در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.
فرضیه های فرعی
هوش تجاری از جنبه مدیریتی در سازمان نمونه با خوب یت اجرا شده است.
هوش تجاری از جنبه فنی در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.

حالت دوم زمانی است که شما می خواهید رابطه دو تمغیر را نقد بکنید . جهت مثال می خواهید رابطه بررسی عملکرد با بهسازی قوت آدم ی را تحلیل بکنید .در بیان فرضیه های فرعی تاثیر بررسی عملکرد را بر عوامل موجد اصلاح قوت آدم ی تحلیل بکنید . جهت این کار ضروری است عوامل مولفه‌های بازبینی قوت آدم ی را شناسائی بکنید . شناسائی مولفه های اصلاح قوت آدم ی بر اساس ادبیات پژوهش مطالعات انجام شده قبلی صورت می‌گیرد.جهت نمونه رضایت، انگیزش و خلاقیت به عنوان ابعاد بهسازی قوت آدم ی در نظر گرفته شده است. بر طبـق این مطالعات می‌توان مولفه‌های بازبینی و بهسازی قوت آدم ی را شناسائی کرد. در بیان فرضیه‌های پژوهش ابتدا می بایست فرضیه مهم را به صورت زیر بیان بکنید :

فرضیه اصلی :
بررسی عملکرد در سازمان مورد تحقیق بر بهسازی قوت آدم ی تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی
بررسی عملکرد در سازمان مورد بررسی بر انگیزش قوت آدم ی اثر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر رضایت قوت آدم ی اثر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد بررسی بر خلاقیت قوت آدم ی تاثیر دارد.

بسیاری از مشاهدات مبتنی بر فنون تحقیق در عملیات تصمیم گیری چندمعیاره به فرضیه نیازی ندارند. این مطلب را همـواره به خاطر داشته باشید.

 • فریبرز عربنیا
 • ۰
 • ۰

قهوه سبز 111

 1. قهوه سبز 111 -> صفحه نخست

  پودر قهوه سبز برای لاغری و کاهش وزن،اولین و تنها تولید کننده قهوه سبز اصل با مجوز
  بهداشت و نشان سیب سلامت ،روشی سریع و طبیعی برای کاهش وزن و لاغری، حفظ قند ...

  www.greencoffee111.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
 2. قهوه سبز لاغری ۱۱۱ - خرید قهوه سبز لاغری | قهوه سبز لاغری

  مفتخریم که برای اولین بار در ایران محصول قهوه سبز لاغری را با برند تجاری 111 با
  مجوز بهداشت و بهره برداری تقدیم حضور شما مینماییم قهوه سبز پدیده لاغری در س.

  shop.100090.ir/قهوه-سبز-لاغری-111/‏ - ذخیره شده - مشابه
 3. خرید قهوه سبز لاغری | قهوه سبز لاغری

  خرید قهوه سبز 111. قهوه سبز فراوری شده ۱۱۱ به صورت ۱۰۰% طبیعی و بدون هیچگونه
  عوارض جانبی و با طعمی لذیذتر از قهوه های موجود در بازار و عطری بسیار بسیار ...

  100090.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
 4. پودر قهوه سبز روشی سریع و طبیعی برای لاغری و کاهش وزن ! - انجمن ...

  پودر قهوه سبز فرآوری شده 111 اولین و تنها تولید کننده قهوه سبز فرآوری شده اصل با
  مجوز بهداشت و نشان سیب سلامت تنها تولید کننده قهوه سبز اصل ...

  forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=67330‏ - ذخیره شده - مشابه
 5. جنجال لاغری با قهوه سبز، خواص قهوه سبز، مضرات قهوه سبز، فواید قهوه ...

  آکاایران به نقل از مجله زندگی ایده آل: در اکتبر 3102 شایعه جنجال برانگیزی در
  خصوص عصاره قهوه سبز که در جنگ با برآمدگی شکم معجزه می‌کند، همه جا پخش شد.

  www.akairan.com/health/rijim-laghari.../2013122123254.html‏ - ذخیره شده - مشابه
 6. لاغری سریع حتی سه روزه - قهوه سبز معجزه لاغری سریع

  پودر قهوه سبزفرآوری شده 111. اولین و تنها تولید کننده قهوه سبز فرآوری شده اصل با
  مجوز بهداشت و نشان سیب سلامت. تنها تولید کننده قهوه سبز اصل (کلمبیا) با ...

  fastslimming.ir/post/11‏ - ذخیره شده - مشابه
 7. قهوه سبز 111 :: تولید مواد غذایی :: صنعتی ::

  قهوه سبز چیست؟ قهوه سبز در حقیقت همان قهوه معمولی خودمان است که هنوز نرسیده است و
  رنگ سبز آن به علت کال بودن و نرسیده بودن آن است. قرص‌های مکمل و یا نوشیدنی‌های ...

  www.istgah.org/10014280-قهوه-سبز-111.html‏ - ذخیره شده - مشابه
 8. خرید تلفنی پودر قهوه سبز - برترین سایت

  10 مارس 2015 ... پودر قهوه سبزفرآوری شده 111 اولین و تنها تولید کننده قهوه سبز فرآوری شده اصل با
  مجوز بهداشت و نشان سیب سلامت تنها تولید کننده قهوه سبز اصل ...

  hm5.fatablog.com/post-469929.html‏ - ذخیره شده - مشابه
 9. آیا قهوه سبز برای لاغری موثر است؟ - الو دکتر

  با وجود اثرات متعدد قهوه سبز بر کنترل بیماری‌های کبدی، سنگ کیسه صفرا، دیابت
  ، فشارخون و ... مصرف مقادیر فراوانی از آن عوارضی را به همراه دارد.

  www.alodoctor.ir/articles/.../آیا-قهوه-سبز-برای-لاغری-موثر-است؟‏ - ذخیره شده - مشابه
 10. کالاسرای اینترنتی - قهوه سبز لاغری 111

  قهوه سبز فرآوری شده لاغری ،متابولیسم را از طریق عملکرد اسید کلروژنیک تحریک
  می کند. این ماده همزمان با تحریک کبد برای چربی سوزی، از آزاد شدن گلوکز در گردش ...

  kalasara.irsastore.com/product/view/70‏ - ذخیره شده - مشابه
Q
 • فریبرز عربنیا
 • ۰
 • ۰
 1. شایدآن شادترین لحظه ی من، در راه است...

  26 آوریل 2015 ... یک آدمهایی را هم خدا انتخاب می کند و می گذارد لای دفتر زندگی ات که دوستت داشته
  باشند، اینها آدمهای معمولیِ ویژه ای هستند .. همین ها هستند که دوست ...

  solu.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
 2. 10 پیشنهاد برای تبدیل روزهای کسل‌کننده به شادترین لحظات زندگی

  حتما تا به حال برایتان پیش آمده که از صبح که از خواب بیدار می‌شوید، خیلی پکر و
  دلتنگ و بی‌حوصله باشید. این روزها واقعا روزهای وحشتناکی هستند، همه چیز ...

  shadkamii.tebyan.net/post/2‏ - ذخیره شده - مشابه
 3. کنار خانواده بودن بهترین و شادترین لحظه زندگی من است

  30 ا کتبر 2015 ... کنار خانواده بودن بهترین و شادترین لحظه زندگی من است. گپ و گفت با هنرمندی که
  کشاورزی را برای قاب دوربین خود انتخاب کرد. به گزارش خبرنگار ...

  www.yjc.ir/.../کنار-خانواده-بودن-بهترین-و-شادترین-لحظه-زندگی-من-است‏ - ذخیره شده - مشابه
 4. شادترین لحظه زندگی افسانه بایگان

  22 فوریه 2015 ... شادترین لحظه زندگی افسانه بایگان. افسانه بایگان در یک گفتگوی خواندنی به
  روزگاری اشاره کرده که چند سال از سینما فاصله گرفته چون حتی ...

  www.afkarnews.ir/.../397260-شادترین-لحظه-زندگی-افسانه-بایگان‏ - ذخیره شده - مشابه
 5. ساحل آرامش - شادترین لحظات زندگی

  ساحل آرامش - شادترین لحظات زندگی - خانواده ومدرسه - ساحل آرامش.
  sahel3808.blogfa.com/post/1‏ - ذخیره شده - مشابه
 6. آمده بودند تا در شادترین لحظات زندگی خود در جوار امام مهربان باشند - جماران

  12 آوریل 2015 ... پایگاه اطلاع رسانی جماران- در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز ولادت رهبر
  کبیر انقلاب، زائران حرم مطهر امام خمینی (س)، شاهد حضور عروس و داماد ...

  www.jamaran.ir/.../آمده_بودند_تا_در_شادترین_لحظات_زندگی_خود_در_جوار_ امام_مهربان_باشند - ذخیره شده - مشابه
 7. اگر می خواهید طولانی ترین زندگی را با شادترین لحظات در اختیار داش ...

  اگر می خواهید طولانی ترین زندگی را با شادترین لحظات در اختیار داشته باشید در
  زمان حال زندگی کنید. میزان آرامش ذهن و کارایی فردی ما بر اساس میزان توانایی ما برای
   ...

  www.lifeis-live.blogsky.com/1390/01/17/post-26/‏ - ذخیره شده - مشابه
 8. یه دنیا دلم گرفته - در شادترین لحظات زندگی...

  1 نوامبر 2010 ... یه دنیا دلم گرفته - در شادترین لحظات زندگی... - خداوندا ! دستهایم خالی است و دلم غرق
  در آرزوها، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا کن یا دلم را از ...

  kosarnanaz.mihanblog.com/post/157‏ - ذخیره شده - مشابه
 9. نکته هایی‌برای تبدیل روزهای کسل‌کننده به شادترین لحظات زندگی

  لبخند زدن ساده، سبب می‌شود ۴۳ ماهیچه در صورت شما منبسط و منقبض شوند. در نتیجه
  فعل و انفعالات مغز تغییر پیدا می‌کند و روحیه شادمانی و نشاط در شما ایجاد می‌‌شود.

  vista.ir/.../نکته-هایی‌برای-تبدیل-روزهای-کسل‌کننده-به-شادترین-لحظات- زندگی - ذخیره شده - مشابه
 10. شادترین لحظات زندگی - کلبه‌ی شادی

  در شادترین لحظات زندگی، از دردها و غم‌ها نیز سپاس‌گزار باشیم. زنگار غم، بر آیینه‌ی
  هر دلی نمی‌نشیند، او قدر خود را خوبِ خوب می‌داند. شادترین لحظات زندگی. وبلاگ: نازگل.

  kolbeyeshadi.com/group/.../29165-شادترین-لحظات-زندگی.html‏ - ذخیره شده - مشابه
Q
 • فریبرز عربنیا
 • ۰
 • ۰

لحظات شاد

 1. لحظات شاد شاد - آپارات

  10 مه 2012 ... ایول بابا دمت گرم. خیلی خندیدم. چن وقتی بود که اینجور نخندیده بودم! مخصوصا صحنه
  دومی! ایول. بسیار تشکر. باربد. الهی شکر. همیشه شاد باشید ...

  www.aparat.com/v/Q9vNz/لحظات_شاد_شاد‏ - ذخیره شده - مشابه
 2. لحظات شاد و جالب از حرکات خنده دار بچه ها - آپارات

  25 جولای 2015 ... ویدئوهای جذاب و خنده دار سایر ویدئوهای جذاب و خنده دار این کانال را هم ببینید... لحظات
  شاد و جالب از حرکات خنده دار بچه ها شاد,خنده دار,بچه ها , ویدئو.

  www.aparat.com/v/.../لحظات_شاد_و_جالب_از_حرکات_خنده_دار_بچه_ها‏ - ذخیره شده - مشابه
 3. تصاویر/ لحظات شاد در مجلس - پارسینه

  تصاویر/ لحظات شاد در مجلس. مطالب مرتبط ... چرا شاد نیستیم؟ ... بایدم بخندند و شاد
  باشن وقتی حقوق بالا میگیرن و در رفاهن کاری غیر از اینم ازشون انتظار نمیره.

  www.parsine.com/fa/news/108900/تصاویر-لحظات-شاد-در-مجلس‏ - ذخیره شده - مشابه
 4. لحظات شاد شاد - صفحه اصلی - تبیان

  دوربین مخفی و عکس العمل جالب مردم در مقابل رفتار مأمور راهنمایی رانندگی، تقدیم به
  کاربران باسلیقه تبیان؛ به مدت 2:43.

  film.tebyan.net/film/76080‏ - ذخیره شده - مشابه
 5. ۷ دلیل برای اینکه شاد باشید، حتی اگر زندگی خوب پیش نمی‌رود

  ۷ دلیل برای اینکه شاد باشید، حتی اگر زندگی خوب پیش نمی‌رود شاد بودن در لحظه‌,
  دلیل شاد بودن,احساسات مثبت‌,افراد خوش‌بین و مثبت‌اندیش,شادی مداوم,نتیجه شادی‌.

  www.beytoote.com/psychology/zendegi.../happy3-life-going.html‏ - ذخیره شده - مشابه
 6. ویدیو ورزش 3 | لحظات شاد و خنده دار فوتبال در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴

  لحظات شاد و خنده دار فوتبال در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ .... ولی چرا از فوتبالمان لحظات خنده دار
  نمیذارید فوتبال درجه -50. بدون نان; ۲۸ دی ۱۳۹۲. برای فوتبال خودمون که میشه یه ...

  video.varzesh3.com/.../لحظات-شاد-و-خنده-دار-فوتبال-در-سال-۲۰۱۳-۲۰۱۴‏ - ذخیره شده - مشابه
 7. ویدیو ورزش 3 | لحظات شاد بایرنی‌ها در تمرینات

  25 آگوست 2015 ... مشخصه ک با جمع کردن ستاره ها میشه همیشه قهرمان شد کاری ک بایرن میکنه همه ستاره
  هارو داره جمع میکنه ،. bayern; ۳ شهریور ۱۳۹۴. کاری که پول میکنه ...

  www.varzesh3.com/news/1262372‏ - ذخیره شده - مشابه
 8. یک لحظه شاد باشیم...

  4 ا کتبر 2013 ... با سلام خدمت شما بازدید کننده گرامی ، این وبلاگ تنها برای رغم زدن لحظات خوشی برای
  شما در فضای اینترنت به وجود آمده است. امید است با نظرات ...

  tanzeroz.mihanblog.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
 9. لحظات شاد با کریس رونالدو خیلی باحاله - فیلم آکا - آکاایران

  4 روز پیش ... کلیپ باحال فیسبوک,کلیپ باحال در یوتیوب,کلیپ باحال خنده دار,کلیپ باحال
  دختر,کلیپ باحال ایرانی,کلیپ باحال عروسی,کلیپ باحال,کلیپ ...

  www.akairan.com/filme/tanz/a8255013114102.html‏ - ذخیره شده - مشابه
 10. برای چند لحظه شادی.

  ﺗﻮﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺨﺮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ؟ !! ﻭﺍﻻ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﯾﻪ ﺯﯾﺮﺷﻠﻮﺍﺭﯼ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ
  ﻫﺮﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﮕﺎﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ : ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮﻭ ﺧﺎﺭَﮎ شلوار ﻧﻮﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ!! ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮﻭ ﺷﻠﻐﻢ

  m2002.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
Q
 • فریبرز عربنیا
 • ۰
 • ۰

شادترین ها

 1. شادترین ها

  شادترین ها - از همه چیز برای خنده. ... به وبلاگ شادترین ها خوش آمدید. تاریخ ارسال :
  پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱, 11:49. 4 نظر. دسته بندی : نویسنده : Nitrogen.‏

  shadtarinha.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
 2. دانلود آهنگ جدید | موزیکور » دانلود 100 آهنگ برنامه شادترین

  دوستان برای دریافت آهنگ ها حتما نرم افزار تلگرام خود را بروزرسانی کنید. power.
  بدون نیاز به برق، موبایل یا تبلت خود را شارژ کنید! دیگر نگران تمام شدن شارژ ...

  musicor.ir/دانلود-100-آهنگ-برنامه-شادترین/‏ - ذخیره شده - مشابه
 3. شادترین وبلاگ گروهى

  با آرزوی یافتن همسری مناسب از دختران منتظر دعوت میشود ضمن خویشتن داری از گره
  زدن سبزه ها به شدت خورداری فرمایند. . . سازمان حمایت از محیط زیست. مشاهده در ادامه ...

  www.pure-love7777.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
 4. شادترین - قسمت۲ - Manoto TV‏

  6 آگوست 2015 ... مهمون خونه‌های گرم شما هستیم در قسمت دوم از این سری برنامه‌ شادترین با ۲۵ تا از
  شادترین ترانه‌ها، ترانه‌های که توسط شما از طریق وبسایت من و تو انتخاب ...

  https://www.manototv.com/videos/62714/vid6524‏ - ذخیره شده - مشابه
 5. شادترین - Manoto TV

  81,507 شادترین - قسمت۴ · شادترین - قسمت۳ 57,433 شادترین - قسمت۳ ... صفحه
  اصلی برنامه ها پخش زنده خبرها زمان برنامه ها ویدئوها گزارشگر بیشتر ببینید.

  https://www.manototv.com/category/shadtarin/cat195/video‏ - ذخیره شده - مشابه
 6. شادترین اهنگ ها - یاران موزیک

  لطفا توجه فرمایید: هزینه دانلود فقط یک صلوات می باشد.باتشکر متن اهنگ ساعت
  راسه دوئه ، حواسم به توئه ، چشام دنبال تو میدوئه...…,شادترین اهنگ ها,یاران موزیک ...

  www.yaranmusic.ir/tag/شادترین-اهنگ-ها‏ - ذخیره شده - مشابه
 7. شادترین اهنگ سال Archives - دانلود آهنگ جدید

  شادترین اهنگ سال. ... مهدی 10:43 ب.ظ. آمار وب سایت. تعداد پست ها : 3,239; تعداد نظرات
  : 30,498. تبلیغات. خرید گیفت کارت آیتونز · Shop.iapplecenter.com. خبرنامه.

  www.takmelody.ir/tag/شادترین-اهنگ-سال‏ - ذخیره شده - مشابه
 8. شاد ترین ها................... - Blogfa‏

  سلام دوستان حالتون خوبه؟ من به دلیل شروع مدارس نتونستم چند وقتی اپ کنم. اما از این
  به بعد سعی میکنم هفته ای یکبار اپ کنم. برای حمایت از وبلاگ نظر بدید.

  www.haaapppy.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
 9. شادترین آهنگ - آپارات

  6 ژانویه 2015 ... مهدی فلاح شادترین آهنگ شادترین اهنگ , انگ شاد , , مهدی فلاح. ... مسئولیت محتوای
  ویدیو ها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

  www.aparat.com/v/7Wn9t/شادترین_آهنگ‏ - ذخیره شده - مشابه
 10. سایت دانلود شادترین اهنگ جشن و عروسی » سایت توپترین ها, سایت ...

  17 آگوست 2013 ... سایت توپترین ها, سایت دانلود, دانلود آهنگ جدید, دانلود آهنگ, دانلود فیلم, دانلود نرم
  افزار, عکس بازیگران, دانلود رمان, نرم‌افزار اندروید, دانلود بازی.

  www.tooptarinha.com/.../سایت+دانلود+شادترین+اهنگ+جشن+و+عروسی/‏ - ذخیره شده - مشابه
Q
 • فریبرز عربنیا
 • ۰
 • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

 • فریبرز عربنیا
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • فریبرز عربنیا