شادترین ها

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰پایان نامه مدیریت

گام اول: انتخاب ایده موضوع مطلب

متن شما درباره چه چیزی ست؟ موضوع ایده اصلی آن چیست. به جمله آسان تر، حرف اصلی شما توی مقاله چیست؟ چه پیامی دارد؟ جهت مثال شاید مطلب شما موضوعش "نقد اثر میزان مصرف از جستجوی اینترنتی بر حافظه کوتاه مدت" باشد. بعضا مورد مطلب را به صورت پرسش می توانید بنویسید. جهت مثال " فرق ی بین قدرت حافظه افرادی که از جستجوی اینترنتی مصرف نمی کنند افرادی که به صورت مکرر از جستجوی اینترنتی استفاده می کنند وجود دارد؟" هرچه هست، ایده مساله مطلب شما باید مهم باشد. به مفهوم جهت مخاطبین علمی دانستنش مهم باشد. همچنین این، ایده مطلب شما بایستی نو باشد. یعنی قبلا کسی آنرا به این شکل بیان نکرده است. همین طور ایده مقاله شما بایستی دقیق باشد، یعنی فقط به یک مساله محدود کوچک بپردازد.

بهتر با این توصیفات، ایده متن خودتان را در دو سه خط در زیر بنویسید:

ایده مطلب :

گام دوم: تعیین نوآوری های موضوع مطلب


قرار بود که ایده یا همون مورد اصلی متن به دردبخور و باشد. این یعنی یک نوآوری داشته باشد. نوآوری داشتن، به مفهوم هم یک حرف نو ی داشته باشد (جهت مخاطبین علمی، یعنی اونهایی که مجلات علمی را می خوانند) هم این حرف مهم و به دربخور باشد. فقط کافی نیست که احساس بکنید که مقاله شما نوآوری دارید. بلکه بایستی این نوآوری (ها) را معین ا تعیین بکنید ، لیست بکنید مطمئن شوید که واقعا نوآوری هستند . جهت مثال در مثال "ارزیابی تاثیر میزان استفاده از جستجوی اینترنتی بر حافظه کوتاه مدت"، نوآوری مقاله جهت یک مجله ای که در زمینه یادگیری دانش آموزان هست، می تواند این باشد که متن ما یکی از دلایل کم شدن حافظه کوتاه مدت دانش آموزان را توضیح می دهد. با این فرض که تاکنون این چنین تحقیقی به این شکل انجام نشده است، مقاله ما نوآوری دارد چونکه هم یک پیام جدید دارد هم این پیام جدید به درد می خورد (جهت مثال می شود با آن پیش بینی کرد که افرادی که جستجوی اینترنتی می کنند، چه تاثیری بر حافظه کوتاه مدتشان گذاشته می شود).

بهتر هم اکنون در زیر بنویسید که نوآوریهای مطلب شما چه هستند . حداکثر 2 تا 3 مورد از مهمترین نوآوریهای مقاله خودتان را در زیر لیست بکنید برای خودتان معین بکنید که جهت چه اینها حرف به دردبخور می باشند ؟

گام سوم: تعیین متدلوژی مطلب

هم اکنون که می دانیم مساله مطلب ما چیست چه یافته ارزشمند ی را می خواهیم ارایه کنیم، می بایست معین کنیم که چطور این یافته ارزشمند را باروش علمی به دست آورده ایم (متدلوژی مقاله ). در مثال بالا، متدلوژی تحقیق ما می تواند انجام یک مقایسه آماری بین توان حافظه گروه کنترل (افرادی که از جستجوی اینترنتی مصرف نمی کنند) و یک گروه اصلی (افرادی که به میزان قابل توجه ی در روز از جستجوی اینترنتی مصرف می کنند) باشد. حتی بعضی وقتها مشاهده دقیق یک پدیده (برای مثال در مطالعات اکتشافی کیفی) می تواند یکروش مناسب پژوهش باشد. متدلوژی مناسب می بایست تضمین نماید که یافته های صحیح هستند (روایی) و قابل اتکا هستند (پایایی).

حال در چند خط زیر بنویسید که متدلوژی مطلب شما چیست:

گام چهارم: همموزیک کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مطلب

ایده مطلب ، نوآوری مقاله ، و متدلوژی متن سه ضلع مثلث هستند که بایستی با همموسیقی ی داشته باشند. نوآوری متن باید از دل ایده متن به دست بیایید و بایستی با متدلوژی مناسبی پشتیبانی شود. حال که این سه مورد تعریف شده اند، یکبار در سه عبارت زیر، به صورت یکپارچه معین بکنید که ایده مقاله شما چیست، نوآوری(های) آن کدامند و متدلوژی ای که این یافته های ارزشمند را به دست داده است چیست.

گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای مهم مطلب

یک مقاله تشکیل شده است از 1) مقدمه، 2) مرور ادبیات، 3)روش شناسی، 4) یافته ها تحلیل، 5) بحث نتیجه گیری. بر اساس ایده، نوآوری و متدلوژی مطلب که در بالا تعیین شد، بایستی در هر کدام از این پنج جزء متن جواب این پرسشها را بگوییم:

1- مقدمه

a. ایده مهم متن چیست؟
b. جهت چه این ایده مهم است؟
c. چه نوآوری انتظار می رود که این مطلب داشته باشد ؟
d. ترتیب مطالبی که در ادامه متن می آید چیست؟

2- مرور ادبیات

a. چه کارهایی تا حالا در رابطه با ایده اصلی مطلب صورت گرفته است؟
b. چه خلآیی در کارهای قدیم وجود دارد که نشان می دهد نوآوری مطلب ما واقعا نو است؟
c. مفهوم ها و مبانی نظری ای که مقاله ما بر آن استوار است کدام است؟

3- روش شناسی

a. سوال تحقیق مطلب ما چیست؟
b. طراحی کلی تحقیق ما کدام است؟
c. چه قدمهایی را برای استخراج یافته های تحقیق و پشتیبانی آنها برداشته ایم؟
d. چه وسائل هایی در این راه استفاده شده است (وسائل های جمع آوری داده ها نقد آنها)؟

4- یافته ها تحلیل

a. نتایج تحقیق ما چه هستند ؟
b. این یافته ها چگونه جواب سوال تحقیق ما را می دهند؟

5- بحث نتیجه گیری

a. یافته های تحقیق ما چه ارتباطی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟
b. چه یافته های نو ی (نوآوریهایی) را به کارهای قبلی اضافه می نماید ؟
c. چه ضعفها محدودیتهایی مطلب ما دارد؟
d. چه پیشنهاد اتی برای پژوهش های بعدی می توان داد؟

  • فریبرز عربنیا